MITSUBISHI QUY NHƠN
Điện thoại: 0905791718
Địa chỉ : 590 Tây Sơn, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định